Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 6

Jednak bezwzględny poziom czynności płuc, uśredniony w okresie od 4 tygodni do 48 tygodni po randomizacji, był wyższy w grupie hipertonicznej-soli fizjologicznej niż w grupie kontrolnej (P = 0,03) (tabela 2). Wyrażając absolutne różnice w funkcjonowaniu płuc w tym okresie jako procent indywidualnych wartości wyjściowych, FEV1 było o 3,2 punktu procentowego (95 procent przedziału ufności, 0,1 do 6,2 punktów procentowych) wyższe w grupie hipertonicznej-soli fizjologicznej niż grupa kontrolna i FVC wynosił 2,8 punktu procentowego (przedział ufności 95%, od 0,4 do 5,2 punktu procentowego) w grupie hipertonicznej-soli fizjologicznej. Wpływ leczenia na liniową szybkość zmian czynności płuc nie różnił się istotnie w zależności od wyjściowej wartości FEV1, użycia lub niewykorzystania rhDNazy, grupy wiekowej lub stosowania lub nieużywania fizjoterapii. Wpływ leczenia na bezwzględny poziom FVC i FEV1 w okresie po randomizacji nie różnił się istotnie w zależności od wyjściowej FEV1, stosowania lub niewykorzystywania rhDNazy lub stosowania lub nieużywania fizjoterapii. Wpływ leczenia na bezwzględny poziom FVC, ale nie na FEV1, różni się istotnie pomiędzy dorosłymi a dziećmi (P = 0,01). Read more „Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 6”

Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 5

Liczba zdarzeń, takich jak hospitalizacje lub zaostrzenia, została skorygowana o czas spędzony w badaniu przez pomnożenie liczby obserwowanych zdarzeń przez 336, co stanowiło całkowitą liczbę dni uczestnictwa w badaniu, podzieloną przez liczbę dni, w których pacjent faktycznie uczestniczył w badaniu. Tempo przejęć organizmów w hipertoniczno-soli fizjologicznej i grup kontrolnych porównano z użyciem testu chi-kwadrat lub, w przypadkach, w których podgrupy były małe, dokładny test Fishera. Nie dokonano żadnych korekt dotyczących wielokrotności wyników wtórnych, przy czym zgłaszano nominalne wartości P. Terminy interakcji wykorzystano do przeprowadzenia wcześniej określonych testów w celu określenia różnic w zakresie efektów leczenia w grupach wiekowych, FEV1 na początku badania, stosowania lub niewykorzystywania rhDNazy oraz stosowania lub nieużywania fizjoterapii. Wyliczyliśmy, że 164 uczestników będzie musiało dać badanej statystycznej mocy 80 procent do wykrycia zmiany w stosunku do wartości wyjściowej w FEV1 równej 10 procent przewidywanej wartości pomiędzy hipertoniczną-solanką i grupami kontrolnymi na poziomie 5 procent. Read more „Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 5”

Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą czesc 4

Zestawy testów immunoenzymatycznych wykorzystujących enzymy były stosowane z zautomatyzowanymi standardowymi metodami laboratoryjnymi do pomiaru interleukiny-6, interleukiny-8, interleukiny-10 i czynnika martwicy nowotworów . (TNF-.). Jakość życia mierzono za pomocą ogólnego narzędzia związanego ze zdrowiem, 36-elementowego badania ogólnego stanu zdrowia (SF-36) wyników medycznych. 18 SF-36 składa się z 36 pozycji, z których 35 zagregowane, aby ocenić osiem wymiarów zdrowia: funkcje fizyczne, ból, zdrowie ogólne i psychiczne, witalność, funkcje społeczne oraz zdrowie fizyczne i emocjonalne. Wyniki na każdym podskale mieszczą się w zakresie od 0 do 10, a wyniki podsumowania obejmują zakres od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszy stan zdrowia. Read more „Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą czesc 4”

Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą cd

Wszystkie pozostałe standardowe zabiegi utrzymywały się przez cały okres próby. Podczas wizyty podstawowej wykonano spirometrię i pulsoksymetrię, a następnie uczestnicy wdychali swój zwykły lek rozszerzający oskrzela lub, dla tych, którzy nie stosowali rutynowo jednego z nich, zażyli dwa 100 .g wdechu albuterolu (Ventolin) dostarczonego przez inhalator z odmierzaną dawką i spacer Volumatic (Allen i Hanburys). Po 15 minutach powtórzono spirometrię. Uczestnicy następnie wdychali przypisane rozwiązanie badawcze. Uczestnicy, których wysycenie oksyhemoglobiną przekroczyło 90 procent i których FEV1 przekroczyła 85 procent wartości preokstatyliatora po 15 do 30 minutach, kwalifikowali się do udziału w badaniu. Read more „Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą cd”

Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV cd

Newirapinę (200 mg; Viramune, Boehringer Ingelheim) dwa razy na dobę można było zastąpić efawirenzem w obecności nietolerowanych działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Badania kliniczne i analizy laboratoryjne przeprowadzono podczas wizyty przesiewowej, przed wizytą wyjściową, podczas wizyty podstawowej (po rozpoczęciu podawania badanych leków), w 2, 4 i 8 tygodniu, a następnie co 8 tygodni w ciągu 48 tygodni. badania lub, w przypadku pacjentów, którzy przerwali udział w badaniu wcześnie, 30 dni po odstawieniu leku. Przyczepność oceniano na podstawie liczby pigułek podczas każdej wizyty koordynatorów badań lub pielęgniarek w każdym miejscu. Podczas każdej wizyty wykonano badanie fizykalne (w tym ocenę przebarwienia). Read more „Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV cd”

Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV ad

Instytucjonalna komisja rewizyjna lub komitet etyczny w każdym miejscu zatwierdził protokół badania i formularz świadomej zgody. Każdy uczestnik wyraził pisemną, świadomą zgodę. Pacjenci dorośli (zdefiniowani jako osoby w wieku 18 lat lub starsze) byli rozważani do włączenia do tego otwartego badania, gdyby nigdy nie otrzymali leczenia przeciwretrowirusowego i poziom RNA HIV w osoczu był większy niż 10 000 kopii na mililitr. Pacjenci musieli spełnić następujące kryteria: szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej (GFR) (mierzona zgodnie z metodą Cockcrofta-Gaulta4) nie mniejsza niż 50 mililitrów na minutę (0,84 mililitra na sekundę); poziomy aminotransferaz, nie więcej niż trzykrotność górnej granicy prawidłowego zakresu (aminotransferaza alaninowa: 6 do 43 U na litr u mężczyzn; 6 do 34 U na litr u kobiet; aminotransferaza asparaginianowa: 11 do 36 U na litr u mężczyzn; 9 do 34 U na litr u kobiet); całkowity poziom bilirubiny, nie więcej niż 1,5 mg na decylitr (25,65 .mol na litr); bezwzględna liczba neutrofilów, nie mniejsza niż 1000 na milimetr sześcienny; hemoglobiny, nie mniej niż 8,0 g na decylitr; liczba płytek krwi, nie mniej niż 50 000 na milimetr sześcienny; poziom amylazy w surowicy, nie więcej niż 1,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu (od 28 do 100 U na litr w przypadku pacjentów w wieku od 18 do 50 lat, od 28 do 120 U na litr w przypadku pacjentów w wieku od 50 do 60 lat, od 28 do 150 U na litr dla pacjentów w wieku od 60 do 70 lat); i poziom fosforu w surowicy nie mniejszy niż 2,2 mg na decylitr (0,71 mmol na litr). Nie była wymagana minimalna liczba komórek CD4. Read more „Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV ad”

Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV

Trwała supresja replikacji ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) zależy od stosowania silnych, dobrze tolerowanych schematów antyretrowirusowych, do których pacjenci mogą łatwo przylegać. Metody
Przeprowadziliśmy otwarte, niezależne badanie z udziałem 517 pacjentów z zakażeniem wirusem HIV, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia przeciwretrowirusowego i którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania schematu fumaranu dizoproksylu tenofowiru (DF), emtrycytabiny i efawirenzu raz na dobę (tenofowir-emtrycytabina). grupa) lub schemat dawkowania stałej zydowudyny i lamiwudyny dwa razy na dobę plus efawirenz raz na dobę (grupa zydowudyna-lamiwudyna). Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów bez wyjściowej oporności na efawirenz, u których poziom HIV RNA był mniejszy niż 400 kopii na mililitr w 48. tygodniu badania. Read more „Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV”

Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 9

Większość przypisywała swój wybór postrzeganemu efektowi terapeutycznemu. Dyskusja
W tym długoterminowym badaniu porównano bezpieczeństwo i skuteczność hipertonicznego roztworu soli z roztworem izotonicznego roztworu soli u pacjentów z mukowiscydozą. Leczenie hipertoniczną solą fizjologiczną przez około rok nie miało istotnego wpływu na szybkość zmian czynności płuc, ale było to związane z umiarkowaną, ale utrzymującą się poprawą poziomu czynności płuc. Bardziej dramatyczne były jednak zmniejszenie liczby zaostrzeń, zażywanie antybiotyków w przypadku zaostrzeń oraz absencja w szkole lub w pracy lub niezdolność do angażowania się w inne, typowe czynności związane z używaniem hipertonicznego roztworu soli.
Ta widoczna rozbieżność między niewielkimi poprawami czynności płuc a znacznym zmniejszeniem częstości zaostrzeń zaobserwowano w innych badaniach pacjentów z mukowiscydozą.17,24 Możliwy mechanizm tej dychotomii został przedstawiony w artykule Donaldsona i współpracowników w tym wydaniu Dziennika.25 Zmniejszenie zaostrzeń jest ważnym wynikiem dla pacjentów z mukowiscydozą w odniesieniu do jakości życia, dni nieobecnych w normalnych czynnościach i kosztów. Read more „Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 9”

Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 8

W przypadku uczestników, którzy byli młodsi niż 14 lat, domena trawienia kwestionariusza dla rodzica torbielowatych była średnia o 6,4 punktu wyższa (lepsza) w grupie kontrolnej niż w grupie z hipertonicznym roztworem soli (P = 0,02). Różnica między grupami we wszystkich innych domenach nie była znacząca. Rycina 4. Ryc. 4. Read more „Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 8”

Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV ad 8

Wyniki te nie są zaskakujące, ponieważ profile skuteczności, tolerancji i toksyczności tych leków są spójne z profilami obserwowanymi w innych badaniach. 8-11 Reakcje niepożądane na nerki zgłaszano w przypadku schematów antyretrowirusowych zawierających tenofowir DF.12-16. profil bezpieczeństwa nerki w grupie otrzymującej tenofowir DF w naszym badaniu był korzystny, jak doniesiono w innych długotrwałych badaniach tego agenta 10,17 W podgrupie pacjentów, którzy poddani byli absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii, osoby z grupy tenofowir-emtrycytabina miały znacznie więcej tłuszczu kończyn w 48. tygodniu niż te z grupy zydowudyny i lamiwudyny. U pacjentów otrzymujących początkowo długoterminowe leczenie przeciwretrowirusowe nie obserwowano spadków tłuszczów kończyn, stosując schemat tenofowiru DF, lamiwudynę i efawirenz. Read more „Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV ad 8”