Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 8

W przypadku uczestników, którzy byli młodsi niż 14 lat, domena trawienia kwestionariusza dla rodzica torbielowatych była średnia o 6,4 punktu wyższa (lepsza) w grupie kontrolnej niż w grupie z hipertonicznym roztworem soli (P = 0,02). Różnica między grupami we wszystkich innych domenach nie była znacząca. Rycina 4. Ryc. 4. Bezwzględne zmiany w gęstości P. aeruginosa w plwocinie u wszystkich pacjentów (panel A) i u osób młodszych niż 18 lat (panel B) oraz w gęstości S. aureus w plwocinie u wszystkich pacjentów (Panel C). Przedstawiono środki i przedziały ufności 95 procent. Wartości P odnoszą się do różnicy między grupami po randomizacji. CFU oznacza jednostki tworzące kolonie (na gram plwociny) i są wyrażone jako wartości logarytmiczne w skali bazowej 10.
Ogólnie hipertoniczny roztwór soli nie zmieniał istotnie stężenia Pseudomonas aeruginosa w plwocinie (Figura 4A). Wśród uczestników, którzy mieli mniej niż 18 lat, stężenie P. aeruginosa w plwocinie było niższe w grupie kontrolnej niż w grupie hipertoniczno-solnej (P = 0,04), co odzwierciedlało pojedynczy, nieprzerwany spadek wartości w grupie kontrolnej. po czterech tygodniach (rysunek 4B). Hipertoniczny roztwór soli nie zmienił znacząco stężenia Staphylococcus aureus w plwocinie (Figura 4C). Częstość występowania P. aeruginosa i S. aureus nie różniła się istotnie między grupami.
Częstość występowania P. aeruginosa, S. aureus, B. cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Candida albicans, gatunków Aspergillus i Haemophilus influenzae nie różniła się istotnie między grupami. W grupie kontrolnej było pięć nowych przejęć bakterii z grupy coli i żadna z grupy hipertoniczno-solnej (P = 0,03).
Nie było istotnej różnicy między grupami w stężeniu interleukiny-6 (P = 0,94), interleukiny-8 (P = 0,36), interleukiny-10 (P = 0,81) lub TNF-. (P = 0,38) w poprzek – pomiary randomizacyjne, po dostosowaniu wartości bazowych.
Tabela 3. Tabela 3. Działania niepożądane uważane za związane z leczeniem. Do zdarzeń niepożądanych należą zaostrzenia oddechowe, ból w klatce piersiowej, objawy żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, bóle stawów, zapalenie gardła i zapalenie migdałków. Wystąpiło znacznie mniej zdarzeń niepożądanych w grupie z hipertonicznym roztworem soli niż w grupie kontrolnej (średnia, 2,89 vs. 5,17 na 336 dni, P <0,001). Działania niepożądane leku (tj. Zdarzenia niepożądane, które zdaniem badacza były bezpośrednio i czasowo związane z wdychaniem roztworu badanego) były znacznie częstsze w grupie z hipertonicznym roztworem soli (P = 0,001) (tabela 3). Sześć z nich zostało rozwiązanych, gdy uczestnicy zdecydowali się na trwałe zaprzestać korzystania z rozwiązania próbnego. Reszta ustąpiła po upływie średnio 15 dni, bez przerw w schemacie leczenia, tymczasowym zaprzestaniu leczenia lub zmniejszeniu częstości dawkowania.
Zgodność z terapią, oceniana na podstawie liczby zwróconych ampułek, wynosiła 63% w grupie kontrolnej i 64% w grupie hipertonicznej-soli fizjologicznej. Kwartalne dane przedstawiono w Tabeli 5 Dodatku Uzupełniającego. Tylko 38 procent uczestników (49 procent grupy hipertonicznej-soli fizjologicznej i 27 procent grupy kontrolnej) byli w stanie poprawnie odgadnąć ich przypisanie leczenia
[przypisy: wniosek o wydanie ekuz wyjazd turystyczny, aquavibron wskazania, dyżur aptek malbork ]
[podobne: dyżur aptek malbork, darmowe leki dla seniora, olx wołów ]

0 thoughts on “Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 8