Leczenie ostrego bólu głowy klastra za pomocą sumatryptanu – grupa analityczna badania bólu głowy Sumatriptan * ad 5

Charakterystykę ataków bólu głowy klastra leczonych podczas badania przedstawiono w Tabeli 3. Skuteczność kliniczna
Rysunek 1. Ryc. 1. Odsetki pacjentów z bólem głowy klastra, którzy zareagowali na administrację sumatryptanem (otwarte bary) lub placebo (kreskowane kreski) w ciągu 15 minut. Odpowiedź na leczenie została zdefiniowana jako zmniejszenie nasilenia bólu głowy z . stopnia 2 do stopnia 0 lub w tym okresie. Słupki wskazują 95-procentowe przedziały ufności.
Sumatryptan był znacznie skuteczniejszy niż placebo w zmniejszaniu nasilenia bólu głowy do stopnia lub 0 w ciągu 15 minut po wstrzyknięciu (P <0,001). Dwadzieścia dziewięć z 39 ataków leczonych sumatryptanem (74 procent) zmniejszyło nasilenie do tego poziomu w ciągu 15 minut, podczas gdy placebo było skuteczne tylko w 26 procentach ataków (ryc. 1).
Rysunek 2. Rycina 2. Średnie wskaźniki ciężkości bólu głowy i niepełnosprawności funkcjonalnej w dwóch grupach pacjentów z bólem głowy klastra w różnych okresach po podaniu sumatryptanu (kółka) lub placebo (kwadraty) Ocena skal określająca nasilenie bólu głowy i niepełnosprawność w tabeli 1. Gwiazdki (P <0,001) i sztylet (P <0,01) wskazują na znaczną różnicę między grupami.
Zmniejszenie średniego wyniku dotyczącego ciężkości bólu głowy było znacznie większe po wstrzyknięciu sumatryptanu niż po podaniu placebo w 10 i 15 minucie (P <0,001 dla obu porównań). Nawet po pięciu minutach różnica między dwiema grupami zbliżyła się do istotności (P = 0,086) na korzyść sumatryptanu (ryc. 2). Więcej pacjentów uwolniło się od bólu po podaniu sumatryptanu niż po podaniu placebo. Po 10 minutach 36 procent pacjentów otrzymujących sumatryptan nie odczuwało bólu, w porównaniu z 3 procentami pacjentów otrzymujących placebo. Po 15 minutach 46 procent pacjentów leczonych sumatryptanem nie odczuwało bólu, w porównaniu z 10 procentami pacjentów otrzymujących placebo. Ataki, którym podawano sumatryptan były znacznie krótsze niż w przypadku placebo (p = 0,004): 77 procent ataków leczonych sumatryptanem zostało całkowicie rozwiązanych w ciągu 30 minut leczenia, w porównaniu z 33 procentami tych, w których przyjmowano placebo. był wręczony. Trzynaście procent pacjentów wymagało tlenu 15 minut po otrzymaniu sumatryptanu, w porównaniu z 49 procentami osób otrzymujących placebo (P = 0,001).
Zmniejszenie czynnościowej niezdolności 5, 10 i 15 minut po wstrzyknięciu sumatryptanu było również znacząco większe niż po placebo (p = 0,004, p = 0,001, a p = 0,001). Większość pacjentów była w stanie normalnie funkcjonować w ciągu 30 minut po otrzymaniu sumatryptanu, natomiast przyjmowanie placebo trwało do 60 minut (ryc. 2).
Częstość wstrzyknięć do jamy ustnej była znacznie zmniejszona po wstrzyknięciu sumatryptanu w porównaniu z placebo po 5, 10 i 15 minutach (p = 0,005, p = 0,002 i p <0,001). Wstrzyknięcie conjunival występowało u 36 procent pacjentów 15 minut po wstrzyknięciu sumatryptanu, w porównaniu z 74 procentami po wstrzyknięciu placebo. Dane porównywalne 30 minut po wstrzyknięciu wynosiły odpowiednio 10 procent i 51 procent [patrz też: kto nie może oddać krwi, włókno szklane stomatologia, noma choroba ]

0 thoughts on “Leczenie ostrego bólu głowy klastra za pomocą sumatryptanu – grupa analityczna badania bólu głowy Sumatriptan * ad 5