Leczenie ostrego bólu głowy klastra za pomocą sumatryptanu – grupa analityczna badania bólu głowy Sumatriptan * czesc 4

Liczby pacjentów w dwóch grupach, których ból głowy zmniejszył się o stopień nasilenia do stopnia 0 lub w ciągu 15 minut po wstrzyknięciu, porównywano z testem Prescotta przeprowadzonym przy użyciu modelu logarytmiczno-liniowego odpowiedniego dla podwójnego skrzyżowania.12 Zmiany w nasileniu bólu głowy i stopnia upośledzenia czynnościowego od linii podstawowej do 5, 10 i 15 minut po wstrzyknięciu w obu grupach porównano z testem Kocha.13. Średni wynik bólu głowy i wynik niepełnosprawności punkt czasowy. Częstość wstrzyknięcia spojówek po obu stronach porównywano w obu grupach za pomocą testu Prescotta. Częstotliwość wymiotów nie była analizowana, ponieważ tylko jeden pacjent zgłaszał wymioty podczas badania.
Całkowitą odpowiedź na leczenie po 15 minutach i czas do całkowitego ustąpienia bólu głowy po każdym wstrzyknięciu (pogrupowane w odpowiednie odstępy) porównano w dwóch grupach za pomocą testu Kocha. Liczbę pacjentów wymagających leków ratunkowych 15 minut po wstrzyknięciu porównano z testem Prescotta. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu sumatryptanu i placebo została porównana z odpowiednio testem chi-kwadrat MantelHaenszela lub dokładnym testem Fishera.
Aby dokonać przeglądu skuteczności i bezpieczeństwa sumatryptanu i placebo, zaplanowano przeprowadzenie tymczasowej analizy, gdy 33 pacjentów, u których można uzyskać użyteczne dane, ukończyło oba badania. Badanie musiało zostać przerwane, gdy poziom istotności wynoszący co najmniej 0,5% (P <0,005) uzyskano dla porównania między dwiema grupami. Zasada ta została spełniona w ramach analizy śródokresowej; dlatego badanie zostało zakończone.
Zatwierdzenie etyczne
Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską. Zgodę uzyskano od odpowiednich komisji etycznych, a każdy pacjent wyraził świadomą zgodę przed procesem.
Wyniki
Charakterystyka demograficzna
W sumie 49 pacjentów zostało przydzielonych do grupy, gdy badanie zostało zatrzymane zgodnie z wcześniej zdefiniowanym kryterium. Dwudziestu ośmiu pacjentów otrzymało sumatryptan w pierwszym ataku klasterowego bólu głowy; 26 z tych pacjentów otrzymało placebo na drugi atak. Dwudziestu jeden pacjentów otrzymało placebo na pierwszy atak i sumatryptan na drugi atak. Pełne analizy przeprowadzono u 39 pacjentów, którzy otrzymali zastrzyk w ciągu 10 minut od wystąpienia każdego z dwóch ataków, w których nasilenie bólu głowy przed leczeniem było stopnia 2 lub wyższym. Spośród 10 pacjentów wyłączonych z analizy skuteczności, 7 otrzymało zastrzyk w przypadku ataków o ciężkości przed leczeniem mniejszej niż stopień 2, otrzymało zastrzyk więcej niż 10 minut po ataku, a 2 nie miało drugiej grupy ból głowy podczas hospitalizacji.
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka pacjentów i historia bólu głowy klastra. Tabela 3. Tabela 3. Podstawowa charakterystyka pacjentów z bólem głowy klastra Podano 6 mg sumatryptanu lub placebo. Tabela 2 przedstawia charakterystykę i historię bólu głowy klastra u 39 pacjentów, którzy mogliby być poddani ocenie. Ta grupa była pod tym względem porównywalna do całkowitej grupy pacjentów
[więcej w: medyk rejestracja, teleskopy chorzów, fizjoterapia w geriatrii ]

0 thoughts on “Leczenie ostrego bólu głowy klastra za pomocą sumatryptanu – grupa analityczna badania bólu głowy Sumatriptan * czesc 4

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparat ortodontyczny Kraków[…]