Podwójnie ślepa próba 16-godzinnej transdermalnej poprawki nikotynowej w zaprzestaniu palenia cd

Palenie mniej niż 15 procent poprzedniej konsumpcji papierosów było dozwolone w pierwszym tygodniu, chociaż wszystkim pacjentom zalecono całkowite zaprzestanie palenia od samego początku. Sukces został określony jako stwierdzenie, że palenie ustało, potwierdzone przez stężenie tlenku węgla 10 ppm lub mniej w wydychanym powietrzu na wszystkich sesjach po pierwszym tygodniu. W trakcie badania jedno przerwanie było dozwolone między każdymi dwiema wizytami. Upadek został zdefiniowany jako nieograniczone palenie przez 24 godziny, a następnie do pięciu dni palenia mniej niż 15 procent liczby papierosów wypalanych przy wejściu. Zastosowano także bardziej konserwatywną definicję sukcesu; wymagało to oświadczenia o całkowitej abstynencji podczas wszystkich wizyt, bez żadnych usterek. Osoby, które nie wróciły do kliniki lub zostały zgubione w wyniku obserwacji, zostały uznane za palaczy. Ślepa, pośrednia analiza wskaźnika skuteczności została przeprowadzona po 12 tygodniach. Po wizycie pod koniec tygodnia 26 kod został złamany.
Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską. Protokół został zatwierdzony przez komisję etyczną w Kopenhadze i uzyskano świadomą zgodę od wszystkich podmiotów.
Analiza statystyczna
Obliczyliśmy 95-procentowe przedziały ufności dla różnic w wynikach między plastrem z nikotyną a grupami z placebo przy użyciu normalnych przybliżeń. W każdym porównaniu stosowano testy nieparametryczne (test chi-kwadrat Pearsona i test rangowy Manna-Whitneya). Wszystkie wartości P są dwustronne. Uogólniony test Wilcoxona (test Breslowa) wykorzystano w analizie okresu życia.
Wyniki
Populacja
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka 289 osób biorących udział w badaniu. Populacja badana składała się z 289 osób, 207 kobiet i 82 mężczyzn, od 22 do 77 lat. Charakterystykę linii podstawowej uczestników przedstawiono w tabeli 1. Wartości dla wszystkich zmiennych były bardzo podobne w obu grupach. 97 osób, które nie były zdrowe, miało przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (38), chorobę niedokrwienną serca (2), nadciśnienie (15), chorobę naczyń obwodowych (15), cukrzycę (2) lub zaburzenia alergiczne (44). Niektórzy mieli więcej niż jedną chorobę.
Osoby, które nie dotrzymały terminu, skontaktowały się telefonicznie lub listownie. W większości przypadków badani zaczęli ponownie palić i zostali wycofani z badania. Trzech pacjentów całkowicie straciło kontakt z pacjentem po 26 tygodniach. Podczas rocznego okresu badania 3 procent pacjentów, którzy twierdzili, że nie paliło, miało tlenek węgla na poziomie ponad 10 ppm, a zatem byli oni klasyfikowani jako palacze.
Wynik
Ryc. 1. Ryc. 1. Czas do nawrotu u 289 osób palących za pomocą plastrów skóry nikotynowej lub plastrów placebo Czas do wystąpienia nawrotu jest wyrażany jako odsetek 289 osób palących, które kontynuują powstrzymywanie się od palenia podczas każdej wizyty kontrolnej w grupie plastra z nikotyną (ciało stałe koła, n = 145) i grupę placebo-plaster (otwarte kółka; n = 144). P <0,0001 przez uogólniony test Wilcoxona (test Breslowa).
Wskaźniki trwałego sukcesu (z dopuszczalnym niedoborem) w grupach z plastrem nikotynowym i plastrem z placebo wykazały wyższy wskaźnik abstynencji przy aktywnym leczeniu (P <0,0001) (ryc. [podobne: centrum leczenia uzależnień, kto nie może oddać krwi, psychoterapia par kraków ]

0 thoughts on “Podwójnie ślepa próba 16-godzinnej transdermalnej poprawki nikotynowej w zaprzestaniu palenia cd