Porównanie Enalaprilu z hydratazyną – diazotanem izosorbidu w leczeniu przewlekłej zastoinowej niewydolności serca cd

Zgony zostały sklasyfikowane przez badacza w lokalnym centrum medycznym Veterans Affairs jako nagłe (zaobserwowane lub nieobserwowane, ale przyjęte na podstawie warunków klinicznych); nagłe, ale z pewnym upośledzeniem pogorszenie stanu serca; z powodu postępującej usterki pompy, nawet jeśli epizod końcowy był arytmią; spowodowane przez inny rodzaj zdarzeń sercowo-naczyniowych; i bezkrasy. Wszystkie zgony zostały przeanalizowane na ślepo iz dostępem do całej dokumentacji pomocniczej przez przewodniczącego badania i zostały przeklasyfikowane, jeśli to konieczne, w celu zapewnienia spójności. Analiza statystyczna
Wszystkie analizy przeżycia przeprowadzono zgodnie z metodą zamiaru leczenia, jak określono w protokole. Dane dotyczące pacjentów, którzy otrzymali przeszczepy serca podczas badania, zostały ocenzurowane na podstawie analizy przeżycia od daty przeszczepu. Krzywe przeżycia zostały porównane za pomocą testu log-rank14 obliczonego dla dwóch wybranych punktów końcowych umieralności, całkowitej i dwuletniej śmiertelności. Poziom istotności dla ogólnej śmiertelności ustalono na 0,042 po korekcie dla czterech pośrednich analiz z sekwencyjną sekwencją 0Brien i Fleming.15 Łączne szacunkowe wartości śmiertelności obliczono przy użyciu standardowych technik okresu trwałości z miesięcznymi przerwami. Wielkość efektów w okresie obserwacji oszacowano, dzieląc wskaźniki śmiertelności w ramieniu enalaprylu przez wskaźniki umieralności w ramieniu diazotanu hydalazyna-izosorbidu, aby wyrazić względne zmniejszenie śmiertelności w rocznych punktach odcięcia. Analizy przeżywalności przeprowadzono dla zdarzeń specyficznych dla przyczyn poprzez cenzurowanie z analizy w momencie ich śmierci danych dotyczących pacjentów, którzy mieli inne przyczyny śmierci. Model proporcjonalnych hazardów Coxa16 został użyty do oszacowania efektów leczenia w obrębie warstw podgrup. Względne współczynniki ryzyka (i 95-procentowe przedziały ufności) zostały określone ze współczynników regresji w tabeli życia.
Uzasadnienie łączenia danych dotyczących nowo przebadanych pacjentów z danymi dotyczącymi pacjentów, którzy już uczestniczyli w V-HeFT I, zostało ustalone poprzez porównanie charakterystyk linii podstawowej, testowanie interakcji między poprzednim uczestnictwem a leczeniem za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. w ogólnej analizie przeżycia i porównaniu krzywych przeżycia wcześniej randomizowanych i nowych pacjentów w każdym ramieniu leczenia.
Rozkłady podstawowych linii zostały porównane między terapiami z testem t dla zmiennych ciągłych i testem chi-kwadrat dla asocjacji dla zmiennych jakościowych. Zmiany w czasie w pomiarach klinicznych (frakcja wyrzutowa, stosunek sercowo-naczyniowy, szczytowe zużycie tlenu, wyniki badań krwi, częstość akcji serca i ciśnienie krwi) analizowano podczas każdej planowej wizyty kontrolnej, porównując średnie zmiany z linią podstawową w dwóch leczeniach ramiona za pomocą testu t. Wszystkie podane wartości P dotyczą testów dwustronnych.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka grup leczenia. Rekrutacja pacjentów rozpoczęła się w marcu 1986 r., A zakończyła się 4 września 1990 r. W procesie selekcji zidentyfikowano 2741 pacjentów, którzy spełniali kryteria kwalifikacyjne; 1838 zostały wykluczone z różnych powodów, w tym dławicy piersiowej wymagającej leczenia azotanami lub antagonistami wapnia, ciężkiej choroby płuc, niezdolności do wykonania testu wysiłkowego i niezdolności do przerwania terapii rozszerzającej naczynia krwionośne
[podobne: proteza na teleskopach, psychoterapia par kraków, dyżur aptek malbork ]

0 thoughts on “Porównanie Enalaprilu z hydratazyną – diazotanem izosorbidu w leczeniu przewlekłej zastoinowej niewydolności serca cd