Częstość i wyniki ostrego urazu płuc

Rubenfeld i jego współpracownicy (wydanie z 20 października) omawiają częstość i wyniki ostrego uszkodzenia płuc w dużym, kohortowym badaniu populacyjnym. Autorzy dostarczają danych na temat znanych czynników ryzyka ostrego uszkodzenia płuc i przekonująco sugerują, że ich populacja była reprezentatywna dla populacji USA jako całości. Jesteśmy jednak zaskoczeni, że nie uwzględnili danych, które opisują cechy, które mogą chronić pacjentów przed rozwojem ostrego uszkodzenia płuc.
Jak wcześniej informowali Moss i współpracownicy, częstość występowania i śmiertelność z powodu zespołu ostrej niewydolności oddechowej są zmniejszone u pacjentów z cukrzycą.2 Dane eksperymentalne opublikowane ostatnio3 wspierają te dane na temat ludzi. Chociaż mechanizmy, dzięki którym cukrzyca zapewnia ochronę przed ostrym uszkodzeniem płuc, nie są dobrze poznane, oporność na leptynę może odgrywać ważną rolę. Read more „Częstość i wyniki ostrego urazu płuc”

Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 7

Przedział czasu, podczas którego uczestnicy pozostawali bez zaostrzeń, był znacznie dłuższy w grupie z hipertonicznym roztworem soli niż w grupie kontrolnej (P = 0,03), z 48-tygodniowym czasem przeżycia wolnym od zaostrzeń wynoszącym 76 procent w grupie z hipertoniczną solą fizjologiczną i 62 procent w grupie kontrolnej (rysunek 3A). Gdy zaostrzenia zdefiniowano zgodnie z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi, niezależnie od leczenia, wyniki ponownie faworyzowały grupę hipertoniczno-solną. Średnia liczba zaostrzeń zdefiniowanych w ten sposób wynosiła 2,74 na uczestnika w grupie kontrolnej i 1,32 w grupie z hipertonicznym roztworem soli (różnica, 1,42, przedział ufności 95%, 0,86 do 1,99, P <0,001). Średnia liczba dni, podczas których uczestnicy spełniali kryteria rozpoznanego zaostrzenia objawów, wynosiła 69 dni w grupie kontrolnej i 22 dni w grupie z hipertonicznym roztworem soli (różnica, 47 dni, przedział ufności 95%, 30 do 63; p <0,001 ). Uczestnicy czasowi pozostali bez zaostrzeń byli istotnie dłużsi w grupie hipertoniczno-solnej (P <0,001), z 48-tygodniowym czasem przeżycia bez zaostrzenia wynoszącym 41 procent w grupie z hipertoniczną solą i 16 procent w grupie kontrolnej (ryc. Read more „Kontrolowana próba długoterminowego wziewnego hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u pacjentów z mukowiscydozą ad 7”

Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV ad 5

U 19 pacjentów (10 przypisanych do grupy tenofowir-emtrycytabina i 9 pacjentów z grupy zydowudyny-lamiwudyny) zamiast efawirenzu zamiast newirapiny zastosowano efawirenz związany z leczeniem. W trakcie badania 22 pacjentów (11 w każdej z dwóch grup) wykazało obecność mutacji HIV związanych z opornością na efawirenz (K103N u 17 pacjentów) po włączeniu do badania. Z tego powodu dane dotyczące dwóch populacji kwalifikujących się pacjentów leczonych losowo przydzielonych do leczenia analizowano statystycznie – 509 pacjentów z lub bez wyjściowej oporności na NNRTI i 487 pacjentów bez wyjściowej oporności na NNRTI.
Odpowiedź na leczenie
Rysunek 2. Rysunek 2. Read more „Tenofowir DF, Emtricitabine i Efavirenz vs. Zidovudine, Lamivudine i Efavirenz for HIV ad 5”

Usuwanie śluzu i funkcja płuc w mukowiscydozie z hipertoniczną solą fizjologiczną czesc 4

Oczekiwaliśmy obniżonej wariancji i wzrostu mocy, ponieważ dwa pomiary FEV1 zostały uśrednione, aby wytworzyć każdy koniec wartości przedziału. Jednowymiarowe analizy danych przeprowadzono z użyciem, odpowiednio, sparowanych lub niesparowanych dwustronnych testów t, z wartością P wynoszącą 0,05 lub mniej przyjętą jako wskazującą istotność. Pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i wnieśli wszelkie dane podczas okresu leczenia, zostali włączeni do zmodyfikowanej analizy zamiaru leczenia.
W badaniach klirensu śluzu obliczono stosunek odkładania się cząstek w centralnych regionach płuc w porównaniu z regionami obwodowymi (stosunek C: P) dla każdego skanu śluzu. Obliczano 1-godzinne i 24-godzinne wskaźniki klirensu śluzu i porównano je, odpowiednio, z t-testami sparowanymi i niesparowanymi. Read more „Usuwanie śluzu i funkcja płuc w mukowiscydozie z hipertoniczną solą fizjologiczną czesc 4”

Chirurgia profilaktyczna zmniejsza ryzyko raka ginekologicznego w zespole Lyncha ad

Dokonano przeglądu zapisów pacjentów zapisanych do rejestrów dziedzicznych nowotworów złośliwych w latach 1973-2004. Zidentyfikowaliśmy 380 kobiet z udokumentowanymi mutacjami linii germinalnych MLH1, MSH2 lub MSH6 z rejestrów na Creighton University (284 kobiet), University of Texas MD Anderson Cancer Center (72 kobiety) i University of California w San Francisco (24 kobiety ). Kobiety z wariantami genetycznymi o nieznanym znaczeniu funkcjonalnym zostały wykluczone. Badanie zostało oparte na 315 kobietach (83 procent wszystkich), dla których dostępne były informacje uzupełniające. Rejestrowane bazy danych i dokumentacja medyczna pacjentów zostały poddane przeglądowi w celu uzyskania informacji na temat cech demograficznych, wyników testów genetycznych i stanu podstawowego. Read more „Chirurgia profilaktyczna zmniejsza ryzyko raka ginekologicznego w zespole Lyncha ad”

Noma – Wrzód skrajnej nędzy cd

Mogą zatem zostać odrzucone przez społeczeństwo i chociaż chirurgia rekonstrukcyjna jest możliwa, rzadko przywraca normalny wygląd twarzy.1 Noma neonatorum, który jest uważany za odrębny byt, wpływa na noworodki i przypomina noma u starszych dzieci. Wcześniaki i ciężkie opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego są uważane za ważne czynniki predysponujące. Martwicze choroby tkanek jamy ustnej związane z zakażeniem wirusem HIV mogą być mylone z wczesnymi objawami noma, dlatego badania serologiczne na obecność wirusa HIV powinny być wykonywane w przypadku podejrzenia Noma.
Noma to zakażenie oportunistyczne o wielotorowym podłożu, ale nie ma zgody co do drobnoustrojów wywołujących chorobę. Badania wskazują na Fusobacterium necrophorum i Prevotella intermedia, które mogą wchodzić do ust dzieci poprzez wodę i pokarm zanieczyszczony odchodami zwierząt.4 Dowody sugerują, że patogeneza noma wiąże się ze złożoną interakcją między niedożywieniem, dysfunkcją immunologiczną i infekcją wirusami endemicznymi, które tworzą Okres przejściowy charakteryzujący się osłabioną odpornością na śluzówkę jamy ustnej, wadliwą strukturalną integralności błony śluzowej jamy ustnej, selektywnym przerostem chorobotwórczych mikroorganizmów, zwiększonym stresem oksydacyjnym i zmianą profilu zapalnego na profil cytokin przeciwzapalnych, spośród innych zmian. Read more „Noma – Wrzód skrajnej nędzy cd”

Wzrost dzieci i zdarzenia wieńcowe

Jest prawdopodobne, że zwiększona insulinooporność obserwowana u pacjentów z gwałtownym rozwojem dzieci w badaniu Barkera i wsp. (Wydanie 27 października) jest funkcją zwiększonego wskaźnika masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) u osób dorosłych. Wykazano, że wzrost BMI w późnym dzieciństwie i w okresie dorastania przewiduje dorosłą otyłość2. Pytanie brzmi, czy tempo wcześniejszego przyrostu dzieciństwa w BMI zapewnia przyrostową moc predykcyjną w odniesieniu do zdarzeń związanych z chorobą niedokrwienną serca poza obecnym BMI i przewidywalnie powiązany zespół metaboliczny. Dlatego przesłanie tego badania i jego potencjalne implikacje patofizjologiczne są niejasne bez uwzględnienia aktualnego BMI osobników w analizie, aby umożliwić odróżnienie skutków sercowo-naczyniowych otyłości nabytej w wieku dojrzewania i dorosłości od tych, które pochodzą z dzieciństwa. Read more „Wzrost dzieci i zdarzenia wieńcowe”

Terrory stołu: ciekawa historia żywienia ad

Pozorna siła dowodów i ważność racjonalizacji są w oczach patrzącego. To, co uważano za logiczne i ważne w jednej erze, jest teraz postrzegane jako fałszywe, co ujawnia się w udanym wysiłku autora, by umieścić jego historię w perspektywie. Jest to otrzeźwiająca myśl w naszej erze, kiedy to naukowcy medycyny, klinicyści i decydenci polityczni ogłaszają potrzebę praktyki medycznej opartej na dowodach naukowych i zajęci sami opracowywaniem dokumentów koncepcyjnych na temat standardów dowodowych. Jak będą one postrzegane za sto lat. Przyszłe historycy medycyny, z nadzieją, powiedzą, że zrobili wszystko, co wiedzieli. Read more „Terrory stołu: ciekawa historia żywienia ad”

Randomizowana próba cyklosporyny wziewnej u pacjentów po przeszczepieniu płuc ad 7

Zdarzenia niepożądane. Zarówno aerosole cyklosporynowe, jak i placebo były związane z miejscowym podrażnieniem, w tym kaszlem, bólem gardła lub dusznością u 52 procent uczestników badania na podstawie odpowiedzi na kwestionariusz podawany podczas wizyt klinicznych (Tabela 3). Takie objawy obserwowano w obu grupach, były typowo przemijające i miały łagodną lub umiarkowaną ostrość. Po pojawieniu się objawów zwykle ustępują w ciągu 30 do 45 minut po inhalacji. Dwunastu pacjentów otrzymało diagnozę raka (6 z 28 pacjentów w grupie leczonej cyklosporyną i 6 z 30 pacjentów z grupy placebo, p = 0,89). Read more „Randomizowana próba cyklosporyny wziewnej u pacjentów po przeszczepieniu płuc ad 7”

Spektrum choroby i związek z miejscem narażenia wśród chorych, którzy powrócili ad 7

Europejscy podróżni są w próbce silniej reprezentowani niż Amerykanie północni (49% do 33%), a ci z innych regionów (18%) są stosunkowo niedoreprezentowani. Uwzględniono związane z podróżą choroby przenoszone drogą płciową (proporcjonalna zachorowalność, 8 na 1000 pacjentów) i infekcje ludzkim wirusem niedoboru odporności (2 na 1000 pacjentów), ale prawdopodobnie są one niedostatecznie reprezentowane w jednostkach chorób tropikalnych; osoby z rozpoznaną przez siebie ekspozycją na ryzyko lub charakterystycznymi objawami moczowo-płciowymi mogą szukać opieki w innych warunkach. Jednocześnie, analiza wieloośrodkowej perspektywy w porównaniu z mniejszymi badaniami prowadzonymi w jednym miejscu, które często odzwierciedlają lokalne wzorce podróży, została wykazana w analizie choroby dermatologicznej. Najczęściej cytowane badanie zaburzeń dermatologicznych u podróżnych obejmowało 269 osób powracających do Francji16. W badaniu tym ponad 60 procent pacjentów powróciło z podróży do frankofońskich krajów na Karaibach (Martynika i Gwadelupa), z Gujany Francuskiej, oraz z Afryki subsaharyjskiej. Read more „Spektrum choroby i związek z miejscem narażenia wśród chorych, którzy powrócili ad 7”