Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca ad 7

Wśród pacjentów przyjmujących badany lek, średnia dzienna zalecana dawka enalaprylu wynosiła 16,6 mg, a placebo 18 mg. Podczas ostatniej wizyty 1,8 procent pacjentów w grupie otrzymującej enalapryl otrzymywało 2,5 mg na dobę, 6,7 procent otrzymywało 5 mg na dobę, 9,5 procent otrzymywało 10 mg raz na dobę, a 49,3 procent otrzymywało 10 mg dwa razy dziennie. Odpowiednie proporcje w grupie placebo wynosiły 0,6, 3,2, 5,5 i 49,1 procent. Pod koniec badania 32,5 procent pacjentów z grupy enalaprilu i 41,4 procent z grupy placebo przestało przyjmować leki z zaślepieniem. Proporcje pacjentów spożywających co najmniej 75 procent przepisanej dawki po roku wynosiły 77 procent w grupie placebo i 80 procent w grupie enalaprylu. Po dwóch latach odpowiednie proporcje wyniosły 67 i 74 procent, a po trzech latach 60 i 69 procent. Otwarte inhibitory konwertazy angiotensyny stosowano po roku u 12,4% pacjentów otrzymujących placebo, w porównaniu z 6,4% pacjentów otrzymujących enalapryl; po dwóch latach odpowiednie proporcje wyniosły 20,4 i 10,1 procent, a po trzech latach 23,0 i 13,9 procent. Badany lek przerwano u 320 pacjentów z grupy placebo i 182 pacjentów z grupy enalapryl z powodu nasilenia zastoinowej niewydolności serca. Środki rozszerzające naczynia inne niż inhibitory konwertazy angiotensyny były częściej stosowane w grupie placebo niż w grupie enalaprylu (odpowiednio 57,1 vs 51,4 procenta, po roku 52,9 vs 46,6 procent po dwóch latach i 54,3 vs 48,9 procent po trzech latach). Większość pacjentów zgłosiła wyraźne skutki uboczne podczas próby (87 procent w grupie enalaprylu i 82 procent w grupie placebo). W grupie enalapryl było znacznie więcej zawrotów głowy lub omdlenia (57 procent, w porównaniu z 50 procentami w grupie placebo) i kaszel (37 procent, w porównaniu do 31 procent). Nie było nadmiaru obrzęku naczynioruchowego (3,8 procent w grupie enalaprylu w porównaniu z 4,1 procent w grupie placebo); większość obserwowanych przypadków była łagodna i nie wymagała przerwania leczenia. Rak rozwinął się u 34 pacjentów w grupie enalaprylu i 22 w grupie placebo, widoczna różnica, która była w dużej mierze ze względu na liczbę nowotworów przewodu żołądkowo-jelitowego, wątroby, pęcherzyka żółciowego i trzustki (18 i 9 w odpowiednich grupach; P nie znaczący).
Zmiany ciśnienia krwi, elektrolitów i funkcji nerek
Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi było znacząco niższe u pacjentów losowo przydzielonych do enalaprilu niż w grupie placebo, odpowiednio o 4,7 i 4,0 mm Hg, gdy wyniki wszystkich wizyt kontrolnych uśredniono. Chociaż stężenia sodu w surowicy nie zmieniały się przeciętnie, zaobserwowano niewielki, lecz statystycznie istotny wzrost stężenia potasu i kreatyniny w surowicy w grupie leczonej enalaprilem (odpowiednio wzrost o 0,2 mmol na litr i 88 mmol na litr [0.1 mg na decylitr] ). Proporcje pacjentów, u których poziom kreatyniny wzrósł powyżej 177 .mol na litr [2 mg na decylitr] lub u których poziom potasu wzrósł do ponad 5,5 mmol na litr był wyższy w grupie enalaprylu niż w grupie placebo (10,7 vs.
[więcej w: teleskopy chorzów, klinika kardiologii warszawa, centrum leczenia uzależnień ]

0 thoughts on “Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca ad 7