Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca czesc 4

Rada zdecydowała się opierać głównie na granicy Lan-DeMets12 w celu uzyskania formalnych wytycznych statystycznych podczas analiz pośrednich. W świetle tych analiz krytyczna wartość Z użyta na końcu badania do jednostronnego testu z poziomem istotności 0,025 wynosiła 2,11, a nie zwykle 1,96. Metodę Kaplana-Meier13 wykorzystano do skonstruowania wykresów w trybie life-table. Procentowe zmniejszenie śmiertelności podano jako (1 – RR) x 100, gdzie RR jest szacunkowym względnym ryzykiem wystąpienia zdarzenia w grupie enalaprylu w porównaniu z grupą placebo oszacowaną na podstawie tabel życia. Jednorodność efektów leczenia w podgrupach oceniano za pomocą testu współczynnika prawdopodobieństwa na podstawie modelu proporcjonalnych zagrożeń. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka kliniczna i farmakoterapia pacjentów w dwóch grupach badawczych. Od czerwca 1986 r. Do marca 1989 r. Do badania włączono 2569 pacjentów. Charakterystyka kliniczna obu grup była podobna w punkcie wyjściowym (tabela 1). Okres obserwacji wynosił od 22 do 55 miesięcy (średnio 41,4).
Całkowita śmiertelność
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe umieralności w grupach placebo i enalapril. Liczbę pacjentów żyjących w każdej grupie na koniec każdego okresu pokazano na dole rysunku. P = 0,0036 dla porównania grup przez test log-rank.
Tabela 2. Tabela 2. Liczba zgonów, ich przyczyny i liczba pacjentów, którzy zmarli lub byli hospitalizowani z powodu zastoinowej niewydolności serca (CHF), zgodnie z przypisaniem do leczenia. Tabela 3. Tabela 3. Wpływ leczenia na śmiertelność i hospitalizację z powodu zastoinowej niewydolności serca i odsetka pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny po różnych okresach. Skumulowane wskaźniki umieralności w okresie 48 miesięcy przedstawiono na rycinie 1. Pod koniec zaplanowanej obserwacji badania 510 pacjentów zmarło w grupie placebo w porównaniu z 452 pacjentami z grupy enalapril (zmniejszenie ryzyka, 16 procent, jak obliczono z testu log-rank, 95 procent przedziału ufności, 5 do 26 procent, P = 0,0036) (tabela 2). Różnica w śmiertelności okazała się najbardziej znacząca w ciągu pierwszych 24 miesięcy (tabela 3). Następnie w każdej grupie odnotowano podobną liczbę zgonów.
Przyczyny śmierci
Ryc. 2. Ryc. 2. Śmiertelność z powodu progresywnej niewydolności serca (górny panel) (P = 0,0045) i domniemana jako arytmia, ale nie poprzedzona pogorszeniem zastoinowej niewydolności serca (dolny panel) (P nieistotna). W grupie placebo odnotowano 461 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu do 399 w grupie leczonej enalaprilem (zmniejszenie ryzyka, 18%, przedział ufności 95%, od 6 do 28%) (tabela 2). Główną różnicą w śmiertelności były zgony z powodu postępującej niewydolności serca (251 zgonów w grupie placebo w porównaniu z 209 w grupie enalaprylu, zmniejszenie ryzyka, 22%, przedział ufności 95%, 6 do 35%) (ryc. 2) . W grupie placebo wystąpiły 53 zgonne zawały mięśnia sercowego w porównaniu z 40 w grupie enalaprylu. Nie było dużej różnicy w liczbie zgonów sklasyfikowanych jako spowodowane arytmią bez pogarszania zastoinowej niewydolności serca i liczby zgonów z przyczyn nie sercowo-naczyniowych.
Hospitalizacja w przypadku niewydolności serca
Rysunek 3
[podobne: teleskopy chorzów, glukoza badanie cena, badanie krwi kreatynina cena ]

0 thoughts on “Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca czesc 4