Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca ad 5

Odsetek zdarzeń, zdefiniowanych jako śmierć lub hospitalizacja z powodu zastoinowej niewydolności serca, występujących w grupach placebo i enalaprilu. Ogółem, 736 pacjentów w grupie placebo (57,3 procent) zmarło lub było hospitalizowanych z powodu pogorszenia zastoinowej niewydolności serca, w porównaniu z 613 w grupie enalaprilu (47,7 procent) (zmniejszenie ryzyka, 26 procent, 95 procent przedziału ufności, 18 do 34 procent ; P <0,0001) (Tabela 3 i Ryc. 3). Po roku wystąpiło 401 takich zdarzeń w grupie placebo (31,2%) w porównaniu z 262 (20,4%) w grupie enalaprylu (redukcja ryzyka, 40%, przedział ufności 95%, 30 do 48%). Po dwóch latach odpowiednia liczba wyniosła 559 (43,5 procent) i 434 (33,8 procent) (redukcja ryzyka, 30 procent, przedział ufności 95 procent, 21 do 38 procent). Następnie kolejne 24,4 procent grupy placebo i 21,0 procent grupy enalaprilu zmarło lub było hospitalizowanych z powodu zastoinowej niewydolności serca. Tabela 4. Tabela 4. Częstotliwość hospitalizacji z powodu zastoinowej niewydolności serca według stanu istotnego na końcu badania. Tabela 4 zawiera dalsze szczegóły dotyczące pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu zastoinowej niewydolności serca. W grupie placebo było 971 hospitalizacji z powodu zastoinowej niewydolności serca w porównaniu z 683 w grupie enalaprylu. Dwieście trzydzieści cztery pacjentów w grupie placebo (18,2 procent) i 157 w grupie enalaprilu (12,2 procent) hospitalizowano więcej niż jeden raz za pogorszenie niewydolności serca. Różnice w śmiertelności obserwowano tylko wśród pacjentów hospitalizowanych co najmniej raz w trakcie badania. Spośród pacjentów, którzy zmarli, 244 w grupie placebo i 171 w grupie enalaprylu byli hospitalizowani z powodu zastoinowej niewydolności serca podczas badania. Proporcje pacjentów zmarłych bez takiej hospitalizacji były podobne w grupie placebo i enalaprylu (odpowiednio 20,7 i 21,9 procent). Wśród pacjentów, którzy żyli pod koniec badania, mniejszy odsetek osób otrzymujących aktywne leczenie hospitalizowano co najmniej jeden raz (29,2% w grupie placebo w porównaniu z 19,3% w grupie z enalaprylem) lub więcej niż raz (13,3 i 7,9 procent, odpowiednio).
Wszystkie hospitalizacje
Dziewięćset pięćdziesięciu pacjentów w grupie placebo (74 procent) i 893 pacjentów w grupie enalaprilu (69 procent) hospitalizowano co najmniej raz (p = 0,006). Osiemset dziesięć pacjentów w grupie placebo (63 procent) i 729 pacjentów w grupie enalaprilu (57 procent) hospitalizowano z powodów głównie sercowo-naczyniowych (P <0,001). Czterysta sześćdziesięciu pacjentów w grupie placebo (36 procent) i 399 w grupie enalaprilu (31 procent) hospitalizowano z przyczyn niesercowo-naczyniowych. Chociaż ta różnica była istotna statystycznie (P = 0,006), może to być spowodowane przypadkiem, ponieważ zaobserwowano ją w wielu niespokrewnionych kategoriach. Całkowita liczba hospitalizacji wyniosła 2833 w grupie placebo, a 2396 w grupie enalaprylu.
Efekty w podgrupach
Rysunek 4. Rycina 4. Wpływ Enalaprilu na dwa główne punkty końcowe badania w różnych podgrupach, określone na podstawie hipotezy określonych w protokole
[patrz też: badanie krwi kreatynina cena, olx wołów, choroba a okres ]

0 thoughts on “Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca ad 5